Information om behandling av personuppgifter

 

– INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679/EG)

 

Grönvall Advokatbyrå KB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som erhålls i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

För vår verksamhet gäller våra Allmänna villkor som finns publicerade på vår hemsida. I den mån fråga ej behandlas i denna policy ska vad som anges i Allmänna villkor tillämpas.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av fullgörande av det avtal om juridiska tjänster som vi ingår med dig.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kan även komma att behandla personuppgifter om anställda hos leverantörer och andra företag vi samarbetar med för den löpande administrationen av vår verksamhet och vårt kontor. Sådana personuppgifter behandlas för att ha möjlighet att kontakta representanter för företaget under fullgörande av avtalet.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(i)  det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii)  då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina

rättigheter,

(iii)  om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller

efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(iv)  för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för

vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Grönvall Advokatbyrå KB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tio år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Grönvall Advokatbyrå KB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna

in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

När vi mottar e-post går vi igenom dessa för att bedöma om dessa utgör del i vårt uppdrag, ett potentiellt nytt uppdrag eller avser vår administration. E-postadresser liksom text eller bilder i e-posten kan utgöra personuppgifter hänförliga till avsändaren eller en tredje person. Mottagande, bedömning och lagring av e-posten sker med stöd av vårt berättigade intresse fram till att vi slutfört vår bedömning om huruvida e-posten har sådan koppling till vårt uppdrag eller vår administration att någon av ovan grunder är tillämpliga. Skulle vi i vår bedömning finna att innehållet i e-posten inte är relevant för vår verksamhet kommer e-posten och samtliga personuppgifter däri att raderas.

För vår e-posthantering använder vi tillförlitliga och säkra tredjepartstjänster, vilka är underställda sträng sekretess. Detta innebär att personuppgifter som skickas till oss per e-post överförs till dessa leverantörer. Vi uppmanar samtliga som skickar e-post till oss att löpande överväga om e-post är en tillräckligt säker kommunikationsmetod för överföringen av den typ av information som e-posten innehåller, innan e-posten skickas. Så snart vi har mottagit e-posten vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att skydda e-posten och dess innehåll.

Kontakta oss på adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Grönvall Advokatbyrå KB
Org. Nr: 969767-4514, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg Tel: 042 19 41 80

Policys ikraftträdande: 1 februari 2021
Denna policy uppdaterades senast den 22 mars 2021

Professionell rådgivning

Grönvall Advokatbyrå lämnar rådgivning i obeståndsfrågor samt inom allmän affärsrätt innefattande arbetsrätt, entreprenadjuridik, fastighetsrätt, köprätt och equine law. På Grönvall Advokatbyrå biträder vi med en planerad avveckling eller omstrukturering av företag genom likvidation eller konkurs.

Kontakta vårt kontor så hjälper vi er rätt.

Vad behöver ni hjälp med?

Vi besvarar gärna era frågor. Fyll i formuläret med ert ärende.

Vi kan även nås via telefon på: 042-19 41 80

Kontakt